اساتید دانشکده

محاسبات عددی

نام درس محاسبات عددی
کد درس 2112003
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز