اساتید دانشکده

« بازگشت

شبکه های عصبی

نام درس شبکه های عصبی
کد درس 2116181
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز