اساتید دانشکده

« بازگشت

یادگیری ماشین

نام درس یادگیری ماشین
کد درس 2116184
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز