اساتید دانشکده

مجموعه ها و سیستمهای فازی

نام درس مجموعه ها و سیستمهای فازی
کد درس 2116262
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز