اساتید دانشکده

مفاهیم پیشرفته1 در هوش مصنوعی

نام درس مفاهیم پیشرفته1 در هوش مصنوعی
کد درس 2116290
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز