اساتید دانشکده

« بازگشت

مبانی بینایی کامپیوتر(هوش مصنوعی)

نام درس مبانی بینایی کامپیوتر(هوش مصنوعی)
کد درس 2116128
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز