روسای پیشین دانشکده مهندسی

 

 

   

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی
  دکتر رحمن سیفی مهندسی مکانیک     
  دکتر محمد ملکی مهندسی  عمران     
  دکتر فرامرز فرشته صنیعی مهندسی مکانیک     
  دکتر محسن صادقی مهر مهندسی مکانیک  
  دکتر محمد ملکی مهندسی  عمران     
    دکتر محمود نیلی مهندسی  عمران     
 

 

 

  دکتر غلامحسین  فرهی

 

 

مهندسی مکانیک     
   دکتر غلامحسین مجذوبی مهندسی مکانیک     
   مهندس محمد رضا طهماسبی مهندسی  عمران