تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

فرم‌های عمومی

 

 

1 ► فرم مجوز حضور دانشجو خارج از ساعات اداری

 

2 ► فرم اطلاعات پایان نامه و سمینار جهت بارگذاری در وب سایت دانشکده
 

3 ► فرم درخواست صدور معرفینامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سایر

سازمان‌ها (برای امور پژوهشی)

 

4 ► فرم درخواست حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوران کرونا

فرم درخواست دان

5 ► فرم درخواست انصراف از تحصیل

 

6 ► فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

فرم‌های تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

 

 

1 ► فرم های تاییدیه دفاع

 

2 ► فرم تصویب پروپوزال و استادراهنما
 

3 ► فرم تایید اصلاح پایان نامه

 

4 ► عنوان فارسی

 

5 ► عنوان لاتین

 

6 ► فرمت پایان نامه

 

7 فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری

 

8 ► صورتجلسه جلسه دفاع در صورت داشتن استاد مشاور

 

9 ► فرم  جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی  ارشد
 

10 ► فرم تعهدنامه اصالت اثر (کارشناسی ارشد)

 

11 ► شیوه تهیه جدول مربوط به چکیده فارسی

 

12 ►  شیوه تهیه جدول مربوط به چکیده لاتین

 

13 ► فرم تائیدیه جهت ارائه پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

14 ► فرم انتخاب استاد راهنما جهت رساله/ پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

15 ► فرم ارزشیابی و گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

 

16 فرم تمدید سنوات نیمسال تحصیلی پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 

 

فرم‌های تحصیلات تکمیلی ( دکتری)

 

1 ► فرم پیشرفت تحصیلی(دانشجویان دکتری)

 

2 ► فرم پژوهانه دانشجویان دکتری

 

3 ► صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری

 

4 ► گواهی تصویب پیشنهاد رساله دکتری

 

5 ► فرم انتخاب استاد راهنما جهت رساله دکتری 

 

6 ► فرم تعهدنامه اصالت اثر(دکتری)

 

7 فرم تائیدیه جهت ارائه رساله دکتری

 

8 فرم تمدید سنوات نیمسال تحصیلی دهم دانشجویان دکتری

 

9 فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال یازدهم دانشجویان دکتری

 

10 فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال یازدهم دانشجویان دکتری

(ورودی قبل از سال 1395) 

 

11 ► فرم درخواست طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 مخصوص دانشجویان دوره دکتری تخصصی

 

 

12 ► کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور  (فرم 101)

 

 

13 ► کاربرگ مشخصات دانشجو- مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور (فرم 102)

 

 

14 ► فرم تعهد دانشجو- مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور   (فرم 103)

 

 

15 ► فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی   (فرم 104)