دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 341 - 360 از 606 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 کارشناسی ارشد مهندسی مواد 01 حمید اصفهانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
تصویر پردازی رقمی 2116190 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 حسن ختن لو هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
تغییر حالتهای متالوژیکی 2118157 2 کارشناسی ارشد مهندسی مواد 01 محسن شیخی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00)
تکنولوژی بتن 2115099 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 محمود نیلی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی بتن 2115099 2 کارشناسی مهندسی عمران 02 محمود نیلی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
تکنولوژی عالی بتن 2115164 3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران 01 محمود نیلی هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
توربوماشین 2117039 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محسن گودرزی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
تئوری الاستیسیته 1 2117121 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علی علوی نیا هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
تئوری الاستیسیته 2115180 3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران 01 فریدون رضایی هفته های فرد شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00)
تئوری نابجایی 2118219 3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد 01 یوسف مظاهری رودبالی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
تئوری ورق ها طراحی کاربردی 2117308 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 رحمن سیفی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
تئوری ورق و پوسته 1 2117119 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 رحمن سیفی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117370 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117395 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
جوشکاری و اتصال مواد 2118095 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 محسن شیخی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 2117042 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 ابوالقاسم مکانیک هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد 2118220 1 کارشناسی ارشد مهندسی مواد 01 میثم نوری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
خواص مکانیکی مواد 2 2118102 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 یوسف مظاهری رودبالی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
خوردگی مواد غیر فلزی 2118202 2 دکتری مهندسی مواد 01 آرش فتاح الحسینی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
خوردگی و حفاظت مواد 2118093 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 آرش فتاح الحسینی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 341 - 360 از 606 نتیجه
از 31