دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مکانیک محیط پیوسته 1 2117112 3 lesson-section-code5 مهندسی مکانیک 01 هاشم مظاهری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
مکانیک مواد مرکب 2117062 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 رحمن سیفی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00)
مهندسی ترابری 2115044 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 محسن بابائی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00)
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 پرویز خانجانزاده هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/12 (08:00 - 11:00)
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 04 پرویز خانجانزاده هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/12 (14:00 - 17:00)
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 پرویز خانجانزاده هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/11 (08:00 - 11:00)
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 پرویز خانجانزاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/11 (14:00 - 17:00)
نقشه کشی صنعتی 2113016 1 کارشناسی مهندسی برق 02 پرویز خانجانزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/10 (10:00 - 13:00)
نقشه کشی صنعتی 2113016 1 کارشناسی مهندسی برق 01 پرویز خانجانزاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/10 (10:00 - 13:00)
نمایش 341 - 349 از 349 نتیجه
از 18