دروس ارائه شده

cool دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

 

نمایش 21 - 40 از 862 نتیجه
از 44
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استاتیک 2117017 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالوژی 2118073 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 میثم نوری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00)
اصول انجماد و ریخته گری 2118082 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 محسن شیخی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کامپایلر 2116077 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول مهندسی پل 2115065 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 فریدون رضایی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
اصول مهندسی زلزله و باد 2115131 3 کارشناسی مهندسی عمران 01 محمد شوشتری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اصول مهندسی سرامیک 2118105 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 شهاب کاظمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
اقتصاد مهندسی 2115130 2 کارشناسی مهندسی عمران 02 سیدمهدی حسینیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
اقتصاد مهندسی 2115130 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 سیدمهدی حسینیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
آلیاژهای غیر آهنی 2118069 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 امید ایمان طلب هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30)
الاستیسیته 2117304 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علی علوی نیا هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 محسن بابائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 کارشناسی مهندسی عمران 02 محسن بابائی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
انتقال حرارت 1 2117032 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
انتقال حرارت پیشرفته هدایت 2117180 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
انتقال حرارت تشعشع 2117182 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
انتقال حرارت تشعشع تبدیل انرژی 2117287 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
انتقال حرارت هدایت تبدیل انرژی 2117288 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
بایو مواد 2118110 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 حمید اصفهانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30)
بتن پیش تنیده 2115411 3 دکتری مهندسی عمران 01 فریدون رضایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 862 نتیجه
از 44