دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ارزیابی کار و زمان

نام درس ارزیابی کار و زمان
کد درس 2114014
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز