دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آزمایشگاه ریزپردازنده

نام درس آزمایشگاه ریزپردازنده
کد درس 2116080
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز