دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آز- انتقال حرارت

نام درس آز- انتقال حرارت
کد درس 2117033
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز