دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آز- دینامیک و ارتعاشات

نام درس آز- دینامیک و ارتعاشات
کد درس 2117036
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز