دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

مفاهیم پیشرفته در نرم افزار1

نام درس مفاهیم پیشرفته در نرم افزار1
کد درس 2116288
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز