دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی

نام درس مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی
کد درس 2116289
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز