دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 پرویز خانجانزاده هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/11 (08:00 - 11:00)
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 04 پرویز خانجانزاده هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/12 (14:00 - 17:00)
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 پرویز خانجانزاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/11 (14:00 - 17:00)
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 پرویز خانجانزاده هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/12 (08:00 - 11:00)
نقشه کشی صنعتی 2113016 1 کارشناسی مهندسی برق 01 پرویز خانجانزاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/10 (10:00 - 13:00)
نقشه کشی صنعتی 2113016 1 کارشناسی مهندسی برق 02 پرویز خانجانزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/10 (10:00 - 13:00)
نمایش 601 - 606 از 606 نتیجه
از 31