دروس ارائه شده

« بازگشت

ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

نام درس ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری
کد درس 2116271
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز