ارائه سمینار آقای احمد حبیبی با عنوان "انرژی خورشیدی و کاربردهای آن "

ارائه سمینار آقای احمد حبیبی با عنوان "انرژی خورشیدی و کاربردهای آن "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گروه مکانیک ارائه سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی عنوان: انرژی خورشیدی و کاربردهای آن استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم مکانیک دانشجو: احمد حبیبی 3099619229

گروه مکانیک ارائه سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی
عنوان: انرژی خورشیدی و کاربردهای آن
استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم مکانیک
دانشجو: احمد حبیبی 3099619229