آزاده دادفرین

آزاده دادفرین


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي عمران

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرايش مکانیک خاک وپی

 عنوان:

تاثير يخ زدن و آب شدن دوره اي در مقاومت خاک ماسه اي تثبيت شده با سيمان و مسلح به ضايعات الياف نخ تاير


استاد راهنما:

دكتر مهدی اثنی عشری

 

داوران:

دکتر مسعود مکارچیان

دکتر عباس قدیمی

 

نگارش:

آزاده دادفرین

 

زمان: یک شنبه 25 بهمن ماه 94 ، ساعت 14

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی

چكيده:

خاک طبیعی موجود در محل عملیات ساختمانی، همواره به­طور کامل برای تحمل سازه­ موردنظر مناسب نیست. در کنار ضعف ذاتی مقاومتی خاک، یکی از پدیده­های جوی که همه‌ساله خسارات شدیدی به سازه­های عمرانی وارد می­آورد، چرخه­های یخ زدن- آب شدن است. اين مشكل در مناطق سردسیر حائز اهمیت بوده و تورم ناشی از یخ زدن باعث افزایش حجم كل خاک و آب شدن یخ باعث افزایش تخلخل، درصد رطوبت و نهایتاً کاهش مقاومت خاک می‌شود. تاکنون روش‌های متنوعی جهت اصلاح خاک ابداع گردیده که ازجمله این روش‌ها می‌توان به تثبیت خاک با استفاده از افزودنی‌های مختلف و یا تسلیح خاک اشاره نمود. استفاده از مواد افزودنی شیمیایی همچون سیمان جهت تثبیت خاک و به کار بردن عناصر مسلح کننده مانند الیاف مجزا ازجمله تکنیک‌های شناخته‌شده در این راستاست.

در این تحقیق اثر تثبیت خاک با سیمان همزمان با تسلیح آن با الیاف، بر مقاومت خاک ماسه­ای که در معرض سیکل­های یخ زدن آب شدن قرار گرفته مطالعه شده است. جهت تحقق این هدف، مطالعات آزمایشگاهی با کمک آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده بر روی ترکیبات مختلف حاصل از اختلاط سیمان، الیاف و خاک صورت گرفت. الیاف مورداستفاده در تحقیق حاضر از ضایعات محصولات کارخانه‌های نخ تایر موسوم به DTY است. درصدهای 2، 4 و 6  برای سیمان و 0 ، 5/0 و 1 الیاف به طول‌های 5/0 ، 1 و 5/1 سانتی‌متر نسبت به وزن خاک خشک در ساخت نمونه‌ها استفاده شدند. نمونه­های استوانه­ای تک­محوری با گذشت زمان­های عمل­آوری 7 و 28 روز و اعمال 0، 1، 2 و 3 سیکل یخ زدن-آب شدن مورد آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده قرار گرفتند.

نتایج نشان می­دهد که عمل تثبیت خاک با سیمان توام با تسلیح آن تا میزان مشخصی از الیاف باعث بهبود مقاومت فشاری تک­محوری قبل و بعد از اعمال سیکل­های یخ زدن و آب شدن می‌شود که این میزان وابسته به درصد سیمان و دوره عمل‌آوری می‌باشد. همچنین افزودن سیمان در یک زمان عمل­آوری مشخص، باعث افزایش مقاومت فشاری محدودنشده قبل و بعد از اعمال سیکل، افزایش سختی، کاهش شکل‌پذیری و طاقت نمونه و شکست ترد به هنگام گسیختگی در خاک می‌گردد. همچنین افزودن الیاف تا حدودی ضعف‌های ناشی از تثبیت خاک همچون کاهش کرنش محور گسیختگی، مقاومت باقیمانده و طاقت مصالح را در شرایط قبل و بعد از یخ زدن و آب شدن بهبود می‌بخشد.


واژه­ های کلیدی: خاک ماسه­ای، تثبیت با سیمان، تسلیح با الیاف، سیکل یخ‌زدن و آب‌شدن، مقاومت فشاری محدود‌نشده


Abstract:

Natural soil in construction site is not always fully appropriate for bearing the structure. Freezing-thawing cycles, as well as natural weak resistance of the soil, are of main climate phenomena causing severe damage to civil structures all the years. This issue is almost of consideration in cold regions and swelling resulting from freezing causes increase in total volume of soil and thawing the ice leads to increase in porosity, moist