« بازگشت

اطلاعیه هفته پژوهش

اطلاعیه هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تهیه پوستر برای نصب در هفته پژوهش نکات ذیل را دقیقا رعایت فرمایید:

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تهیه پوستر برای نصب در هفته پژوهش نکات ذیل را دقیقا رعایت فرمایید:

1- مقاله بایستی مربوط به کار پژوهشی دانشجو باشد و قبلاً نیز برای نشریات یا کنفرانس دیگری تهیه یا ارائه نشده باشد. 

2- استاد راهنمای (یا اساتید راهنمای) محترم در روی یک نسخه از پوستر با ابعاد A4 تأئید و امضاء نماید که  قبلاً جهت کنفرانس یا نشریه دیگری ارسال نشده و مورد تائید است." (نام و نام خانوادگی استاد و امضاء) و سپس به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند و مهر گردد (مسئول آقای توکلی).

3- علاوه بر نام دانشجو و مقطع و رشته، نام استاد(ان) راهنما و مشاور و مرتبه علمی و نام گروه علمی (گروه مهندسی... دانشگاه بوعلی سینا) درج شده باشد (همراه با آرم دانشگاه بوعلی سینا).

4- چنانچه سال گذشته از این امتیاز استفاده کرده باشید، امسال مجاز به استفاده از آن نیستید. به عبارت دیگر فقط به یک پوستر و حداکثر 25/0 امتیاز برای هر دانشجو اختصاص  مییابد.

5- پوستر به ابعاد  cm100×70 باشد. ضمناً پوستر روی کاغذ معمولی چاپ شود. از تهیه بنر و... و صرف هزینه اضافی خودداری شود.

6- پس از تهیه پوستر و ارائه تائیدیه استاد به دفتر دانشکده (بند2)، مهر نصب پوستر توسط مسئول محترم امور عمومی بر روی پوستر زده می شود (مسئول آقای حبیب مجیدی).

7- پوستر را به کتابدار کتابخانه ارائه دهید تا نام دانشجو جهت تهیه فهرست دانشجویان ثبت شود و سپس دانشجو شخصاً آن را در محل تابلوهای راهروی کتابخانه و راهروی ساختمان آموزش نظری نصب می‌نماید (مسئول سرکار خانم وزیری).

8- پس از اتمام هفته پژوهش، فاکتور هزینه تهیه پوستر (حداکثر تا سقف تعیین شده) جهت تائید معاون پژوهشی دانشکده به دفتر دانشکده تحویل شود تا پس از تهیه نامه مربوط به تمامی پوسترها به صورت یکجا و ارسال آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه با مراجعه شخصی دانشجو هزینه پرداخت شود و اسامی به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت درج در پرونده داده شود (مسؤل تائید مکارچیان).

تاریخ  هفته پژوهش 14 تا 24 آذرماه است.