« بازگشت

انتخاب مقاله هیات علمی گروه عمران به عنوان بهترین مقاله سال 2014 انگلستان

انتخاب مقاله هیات علمی گروه عمران به عنوان بهترین مقاله سال 2014 انگلستان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مقاله آقای دکتر سید مهدی حسینیان تحت عنوان "optimal sharing arrangement for multiple project outcomes" به عنوان بهترین مقاله سال 2014 (out standing paper of 2014" در گروه انتشارتی Emerlad شناخته شد. بدین وسیله به ایشان تبریک عرض می‌نماییم.

مقاله آقای دکتر سید مهدی حسینیان تحت عنوان "optimal sharing arrangement for multiple project outcomes" به عنوان بهترین مقاله سال 2014 (out standing paper of 2014" در گروه انتشارتی Emerlad شناخته شد. بدین وسیله به ایشان تبریک عرض می‌نماییم.