« بازگشت

بهناز همراهی

بهناز همراهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مواد

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد

گرايش شناسایی و انتخاب مواد


عنوان:

بررسی اثرات یک بازدارنده خوردگی بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S


استاد راهنما:

دكتر آرش فتاح الحسینی


داوران:

دکتر مظاهری

دکتر شیخی

 


نگارش:

بهناز همراهی

 

زمان: یک شنبه 15 آذر ماه 94 ، ساعت 30/11

مکان: آمفی تئاترچكيده:

در این پروژه، عوامل پدیدآورنده خوردگی در ابتدا بررسی شدند. انواع بازدارنده­ها و مکانیزم عملکرد آنها به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت. سپس روش­های مختلف ارزیابی کارایی بازدارنده­ها معرفی شد. سپس تأثیرات دو بازدارنده آلی با نام­های نیتروبنزیل بنزامید و فنیل ایندازول فتالزین ترین و 5 عصاره گیاهی شامل عصاره برگ حنا، برگ نعناع، گل بابونه، گل پنیرک و هسته انار در محیط اسیدی حاوی گاز H2S بر روی فولاد کربنیAPI 5L  در دمای C°25 با استفاده از روش­های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­های انجام شده جهت بررسی کارایی بازدارنده­ها، پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) بودند. منحنی­های پلاریزاسیون تافل نشان داد که که بازده با افزایش غلظت بازدارنده زیاد می­شود. علاوه بر این، بازدارنده­­های آلی از نوع بازدارنده­های کاتدی و عصاره­های برگ حنا، گل بابونه و برگ نعناع بازدارنده­های مختلط بوده و عصاره­ گل پنیرک بازدارنده­ای آندی و عصاره هسته انار یک بازدارنده کاتدی است. مدل­سازي داده­های تجربی منحنی­های امپدانس نشان داد مقاومت کلی مدار (R) که مجموع Rct و Ra است با افزایش غلظت بازدارنده­ها، زیاد شده و کارایی بازدانده­ها تابعی از غلظت بازدارنده است. ماکزیمم کارایی بازدارندگی (η) در نیتروبنزیل بنزامید و فنیل ایندازول فتالزین ترین به ترتیب برابر با 27/87 و 87/89% و در برگ حنا، برگ نعناع، گل بابونه،گل پنیرک و هسته انار به ترتیب برابر با 36/92، 87/94، 77/96، 57/94 و 43/77% بدست آمد. نتایج بدست آمده از منحنی­های EIS، تأييد کننده نتایج بدست آمده از منحني­هاي پلاريزاسيون تافل بود.