« بازگشت

حمیدرضا اکبری بهروز

حمیدرضا اکبری بهروز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه  مهندسی عمران


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک


 

عنوان:

 

تأثیر ریزدانه خمیری بر رفتار تناوبی ماسه ساحلی انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی

 

استاد راهنما:

دکتر عباس قدیمی

 

اساتید داور:

دکتر محمد ملکی

دکتر مسعود مکارچیان

 

 

نگارش:

حمیدرضا اکبری بهروز

 

تاریخ دفاع: 25/6/1396 ساعت 18

مکان دفاع : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

 

 

Bu-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Civil Engineering

 

Thesis

Submitted in partial fulfillment of the requirements for Master of Science

in

Civil Engineering (the field of Geotechnical Engineering)

 

Title

 

       Influence of Plastic Fines on the Cyclic Behavior of  Anzali Shore Sand through Critical State Soil Mechanics

 

Supervisor:

Dr. Abbas Qadimi

 

By:

Hamid Reza Akbari Behrooz

 

September, 2017

 

چكيده:

     روانگرایی خاک تقریباً در تمام زلزله‌های بزرگ دنیا که در آن‌ها شرایط اولیه ایجاد روانگرایی یعنی وجود نهشته دانه‌ای سست و اشباع مهیا بوده، مشاهده شده است. امروزه پیشرفت قابل توجهی در زمینه بررسی این پدیده صورت گرفته است و موضوع "روانگرایی خاک" به‌عنوان یک شاخه مهم از ژئوتکنیک لرزه‌ای به‌شمار می‌رود. ساختگاه‌های متشکل از ماسه‌های رس‌دار، به‌طور وسیعی در نقاط مختلف جهان از جمله ایران یافت می‌شود. مطالعات برخی از محققان در طی چند دهه گذشته، نشان‌گر عدم استعداد روانگرایی در این نوع خاک‌ها بوده است، اما بررسی مشاهدات محلی حاکی از آن است که این خاک‌ها نیز می‌توانند پدیده روانگرایی را تجربه کنند. به‌کارگیری یک مرجع مناسب برای تفسیر رفتار تناوبی ماسه‌های رس‌دار می‌تواند در درک صحیح شرایط منجر به روانگرا شدن آن‌ها تأثیرگذار باشد. مکانیک خاک حالت بحرانی (CSSM) چارچوب مؤثری را به‌عنوان مرجع این بررسی فراهم می‌کند.

      در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر ریزدانه خمیری بر رفتار ماسه ساحلی انزلی، مجموعه‌ای از آزمایش‌های استاتیکی و تناوبی بر روی نمونه‌های حاوی درصدهای مختلف ریزدانه خمیری انجام شده‌است. آزمایش‌های استاتیکی در وضعیت کرنش - کنترل و با تاریخچه تحکیم همسان اجرا شده‌اند. در طرح این آزمایش‌ها، مطالعه روند تغییر در موقعیت خطوط حالت بحرانی (CSL) در حضور درصدهای مختلف ریزدانه خمیری و ارائه یک چارچوب واحد برای توصیف رفتار حالت بحرانی ماسه‌های رس‌دار هدف بوده است. آزمایش‌های تناوبی بر روی نمونه‌های  تحکیم همسان یافته و در شرایط زه‌کشی نشده، به‌صورت تنش کنترل صورت گرفته‌اند. مطالعه چگونگی تأثیر ریزدانه خمیری موجود بر رفتار تناوبی منجر به روانگرایی نمونه‌ها از طریق بررسی نتایج این آزمایش‌ها ممکن گردیده است.

      نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که حضور ریزدانه خمیری، رفتار استاتیکی و تناوبی ماسه ساحلی انزلی را به‌صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس نتایج به‌دست آمده از آزمایش‌های استاتیکی، در مقادیر رس کمتر از حد آستانه، افزایش در مقدار ریزدانه منجر به حرکت رو به پایین خط CSL شده و در مقادیر بیشتر از حد آستانه، این روند معکوس شده است. با به‌کارگیری پارامتر  (معرف آن بخش از ریزدانه که در تماس بین دانه‌ای مشارکت می‌کند)، می‌توان خطوط حالت بحرانی مربوط به ماسه ساحلی انزلی و ترکیبات آن با درصدهای مختلف رس را در فضای ، تبدیل به یک خط واحد مستقل از درصد ریزدانه کرد. نتایج آزمایش‌های تناوبی گویای آن هستند که با افزایش ریزدانه خمیری تا 25 درصد، مقاومت تناوبی ماسه ساحلی انزلی روندی کاهشی دارد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با این افزایش، نرخ تولید اضافه فشار آب حفره‌ای که یکی از موجبات اصلی بروز روانگرایی است، به‌دلیل افزایش شکل‌پذیری نمونه سه‌محوری افزایش می‌یابد. بررسی سایر پارامترهای کنترل کننده رفتار تناوبی ماسه‌ها، از قبیل نسبت تنش تناوبی و پارامتر حالت نیز نشانگر تأثیرپذیری رفتار ماسه ساحلی انزلی حاوی ریزدانه خمیری از این عوامل است. مانند خاک‌های بدون ریزدانه، در حضور ریزدانه خمیری نیز افزایش نسبت تنش تناوبی موجب کاهش مقاومت می‌شود، ولی افزایش ریزدانه نرخ کاهش مقاومت را کندتر می‌کند. همچنین کاهش پارامتر حالت موجب افزایش مقاومت تناوبی می‌شود که داشتن ریزدانه بیشتر نیز نرخ این افزایش مقاومت را کند می‌کند.

 

واژه­های کلیدی: روانگرایی، ریزدانه خمیری (کائولینیت)، مکانیک خاک حالت بحرانی، درصد رس آستانه، نسبت تخلخل بین دانه‌ای معادل، مقاومت تناوبی.

 

مشخصات فردی

  نام و نام خانوادگی : حمیدرضا اکبری بهروز

      تاریخ تولد : 26/11/1368

-----------------------------------------------------------------------------