« بازگشت

زهرا رنجبری

زهرا رنجبری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 

عنوان:

تاثیر مطالعه­ی روش­های پیش­بینی مبتنی بر نمودار کنترل در اثرشلاقی و واریانس موجودی

 

استاد راهنما:

دکتر امیرسامان خیرخواه

 

نگارش:

زهرا رنجبری

 

زمان: یکشنبه 11/17/ 1395 ساعت 15

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

 

چكيده:

اثرشلاقی یکی از آثار نامطلوب در زنجیره­تامین است، این اثر خصوصا در زنجیره­های تامین با تعداد سطوح زیاد مشکلات فراوانی ایجاد و منجر به تحمیل هزینه­های هنگفتی به کلیه اجزای زنجیره می­شود. فرآیند سیگنال تقاضا سبب ایجاد اثرشلاقی و بی­ثباتی موجودی در زنجیره­تامین می­شود. یکی از این عوامل مهم و موثر بر ایجاد اثرشلاقی، که بسیاری از محققان به آن اشاره داشته­اند، روش­های پیش­بینی مورد استفاده در زنجیره­های تامین است.  در بیشتر مطالعات قبلی، تاثیر روش­های پیش­بینی میانگین متحرک و هموارسازی نمایی بر اثرشلاقی ارزیابی شده است. اخیرا، بسیاری از محققان، نمودارهای کنترل را برای پیش­بینی و سیستم کنترل موجودی به کار گرفته­اند که برای تنظیم و کنترل نوسان تقاضا مورد استفاده است. این پژوهش یک سیستم پیش­بینی مبتنی بر نمودار کنترل را ارزیابی می­کند که از نمودار کنترل برای کنترل نوسان تقاضا با حفظ ثبات موجودی استفاده می­شود. و برای بهبود روش­های پیش­بینی مبتنی بر نمودار کنترل، از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی و میانگین متحرک اتورگرسیو  به جای نمودار کنترل شوهارت استفاده می­شود و تاثیرآن­ها در کاهش اثرشلاقی و نسبت واریانس موجودی بررسی می­گردد. و همچنین روش­های پیش­بینی مبتنی بر نمودار کنترل در یک زنجیره تامین چهارسطحی با سیاست سفارش­دهی Order-Up-To  به کار گرفته می­شود. در این پژوهش از روش­شناسی شبیه­سازی استفاده شده و نتایج نشان می­دهد که روش پیش­بینی مبتنی بر نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی و میانگین متحرک اتورگرسیو، توانسته است اثرشلاقی و نسبت واریانس موجودی را در مقایسه با روش  پیش­بینی مبتنی بر نمودار کنترل شوهارت، بیشتر کاهش دهد.

 

واژه­های کلیدی: زنجیره تامین، روش­های پیش­بینی، اثرشلاقی، نسبت واریانس موجودی،سیاست سفارش­دهی، نمودار کنترل، شبیه­سازی

 

Abstract:

Bullwhip effect is one of the undesirable effects in supply chain. Especially creates many problems in supply chain with high levels and leading to enormous costs to all parts of the chain. Demand signal processing contributes significantly to the bullwhip effect and inventory instability in supply chains. One of the most important factors in creating bullwhip effect is forecasting methods that used in supply chain and some researchers have pointed to this issue. Most previous studies have been attempting to evaluate the impact of forecasting methods .i.e., Moving Average and Exponential Smoothing on the bullwhip effect. Recently, some researchers have employed SPC control charts for developing forecasting and inventory control systems that can regulate the reaction to short-run fluctuations in demand. This research evaluates a SPC forecasting system denoted as SPC-FS that utilizes a control chart for control demand fluctuating with keeping inventory stability. And also in forecasting method based on control chart utilizes from Exponentially Weighted Moving Average and Auto Regressive Moving Average control chart instead of Shewhart control chart and is evaluated their impact in decrease bullwhip effect and inventory variance ratio. Forecasting methods based on control chart have employed in a four-echelon supply chain with Order-Up-To(OUT) inventory policy. In this research is used the simulation methodology and the results show that SPC-FS with EWMA and ARMA control chart achieves a lower bullwhip effect and inventory variance ratio compared with SPC-FS with Shewhart control chart. 

 

Key Words: Supply chain, Forecasting methods, Bullwhip effect, Inventory Variance ratio, Oder-Up-To policy, Control chart, Simulation

 

 

 

نام ونام خانوادگی: زهرا رنجبری

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

آدرس ایمیل: ranjbari.zahra@gmail.com

سوابق تحصیلی:

کارشناسی-مهندسی صنایع- دانشگاه بوعلی سینا همدان- معدل 17.28

کارشناسی ارشد- مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی-دانشگاه بوعلی سینا همدان-معدل 18.62

1-    آشنایی با زبانهای خارجی

زبان

خواندن

نوشتن

مکالمه

انگلیسی

پیشرفته

پیشرفته

متوسط

2-   آشنایی با کامپیوتر

درجه آشنایی

نرم افزار

بسیار زیاد

Ms office 2007 & 2010

زیاد

Ms Project

زیاد

 Comfar

بسیار زیاد

Expert Choice

متوسط

GAMS

متوسط

Matlab

متوسط

Arena