سعید پارسا

سعید پارسا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

دانشکده فنی مهندسی

گروه مکانیک

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

عنوان:

 

بررسی قابلیت جذب انرژی سازه‌های جدار نازک استوانه‌ای در مکانیزم تغییرشکل انقباضی-انبساطی هم‌زمان

 

استاد راهنما:

دکتر علی علوی‌نیا

 

اساتید داور:

دکتر رحمن سیفی

دکتر مهدی شعبان

 

نگارش:

سعید پارسا


تاریخ:16/12/1396 ساعت 30/11

مکان: آمفی تئاتر مهندسی

 

BU-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Mechanical Engineering

 

 

Thesis Submitted for Master of Science in Mechanical Engineering-Applied Design

 

Title:

 

A study on energy absorption capability of cylindrical thin-walled structures in a compound contraction-expansion deformation mechanism

 

Supervisor:

Ali Alavi Nia (Ph.D)

 

By:

Saeid Parsa

 

 

Feb. 2018

 

 

چکیده:

یکی از روشهای کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات در وسایل نقلیه، بهکارگیریبکارگیری جاذبهای انرژی است که میتوانند با تغییرشکلهای انبساطی، انقباضی و تغییرشکلتغییرشکل خمیری بخشی از انرژی ضربه را جذب و از آسیبهای بیشتر جلوگیری کنند. در این پایاننامه یک مکانیزم تغییرشکل انقباضی-انبساطی هم‌زمان معرفی شدهمعرفی شدهاست تا به کمک آن جذب انرژی لولههای جدار نازک افزایش یابد. این پژوهش به منظور بررسی رفتار جاذب‌های جدار نازک استوانه‌ای که در بارگذاری شبه‌استاتیکی محوری دچار تغییرشکل هم‌زمان(مرکب) انقباضی-انبساطی می‌شوند، انجام گردیده‌است. پژوهش حاضر از دو بخش آزمایشهای تجربی و شبیهسازی‌های عددی تشکیل شدهاستتشکیل شده‌‌است. برای انجام آزمایشهای تجربی، سنبههایی از جنس فولاد و به شکل مخروطی-استوانه‌ای با ارتفاع‌ها و نیم‌زاویه رأس‌های متفاوت، طراحی و در بالا و پایین لولهها قرار داده شدند. لولههای مورد استفاده،مورد استفاده استوانهای و از جنس آلومینیوم بودند. سرعت بارگذاری 10 میلی‌متر بر دقیقه انتخاب شد. شبیهسازی عددی و بررسی پارامتری با نرم‌افزار الاس-داینا انجام شد. مقایسه نتایج عددی و تجربی تطابق خوبی داشت. در شبیه‌سازی‌های عددی، تأثیرتاثیر پارامترهایی مانند ارتفاع و نیم‌زاویه رأس سنبه، طول، قطر و ضخامت لوله و نیروی اصطکاک بین لوله و سنبه‌ها بررسی شدند. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که مکانیزم انقباضی-انبساطی هم‌زمان در حالت بدون روان‌کاری میتواند جذب انرژی ویژه را نسبت به مکانیزم چینخوردگی تنها تا 70% افزایش و نیروی بیشینه اولیه را نیز، نسبت به حالت چینخوردگی 97% کاهش دهد. همچنین، بهینه‌سازی مسئله با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تب و روش پاسخ سطح انجام شد و مشخصات سازه بهینه استخراج گردید. هدف از انجام بهینه‌سازی یافتن مقادیری از پارامترها بود که بیشینه جذب انرژی ویژه و کمینه نیروی بیشینه اولیه را فراهم سازد. پارامترهای بررسی ‌شده در بهینه‌سازی به ترتیب، ارتفاع و نیم‌زاویه رأس سنبه، طول لوله، ضخامت لوله و نیروی اصطکاک بین لوله و سنبه‌ها بودند. درنهایت، حالت پیشنهادی ارائه‌ شده توسط روش پاسخ سطح برای جذب انرژی ویژه و نیروی بیشینه اولیه برای پارامترهای ذکر شده، به‌ ترتیب، مقادیر kJ/kg 3/28 و kN 47/2 بود که تطابق خوبی با همان شرایط در شبیه‌سازی داشت.

 

واژههای کلیدی: جذب انرژی، سازههای جدار نازک، مکانیزم ترکیبی انقباضی-انبساطی هم‌زمان، ال‌اس-داینا، مینیتب

 

Abstract:

                 One of the ways to reduce the damage caused by accidents in vehicles is the use of energy absorbers that