« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای سید مهدی اسدی با عنوان «یک روش تصمیم گیری چند معیاره گروهی مبتنی بر مجموعه های فازی تردیدی برای ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد و خدمات از دیدگاه مشتریان»

سمینار کارشناسی ارشد آقای سید مهدی اسدی با عنوان «یک روش تصمیم گیری چند معیاره گروهی مبتنی بر مجموعه های فازی تردیدی برای ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد و خدمات از دیدگاه مشتریان»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: یک روش تصمیم گیری چند معیاره گروهی مبتنی بر مجموعه های فازی تردیدی برای ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد و خدمات از دیدگاه مشتریان نام استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه ارائه دهنده: سید مهدی اسدی مکان: سمینار صنایع زمان: 3 تیر 97 ساعت ساعت 16

عنوان سمینار: یک روش تصمیم گیری چند معیاره گروهی مبتنی بر مجموعه های فازی تردیدی برای ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد و خدمات از دیدگاه مشتریان

نام استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: سید مهدی اسدی

مکان: سمینار صنایع

زمان: 3 تیر 97 ساعت ساعت 16