سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا فتاحی با عنوان «برنامه‌ریزی حمل و نقل چندوجهی مواد خطرناک با در نظر گرفتن ظرفیت تجهیزات، تاثیر ازدحام و تصمیم در مورد مکان ترمینال»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا فتاحی با عنوان «برنامه‌ریزی حمل و نقل چندوجهی مواد خطرناک با در نظر گرفتن ظرفیت تجهیزات، تاثیر ازدحام و تصمیم در مورد مکان ترمینال»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: برنامه‌ریزی حمل و نقل چندوجهی مواد خطرناک با در نظر گرفتن ظرفیت تجهیزات، تاثیر ازدحام و تصمیم در مورد مکان ترمینال استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان ارائه دهنده: زهرا فتاحی تاریخ ارائه: دوشنبه 17 دی ماه 1397 ساعت 11 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: برنامه‌ریزی حمل و نقل چندوجهی مواد خطرناک با در نظر گرفتن ظرفیت تجهیزات، تاثیر ازدحام و تصمیم در مورد مکان ترمینال

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه دهنده: زهرا فتاحی

تاریخ ارائه: دوشنبه 17 دی ماه 1397 ساعت 11

مکان: کلاس سمینار صنایع