سمینار کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار»

سمینار کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار استاد راهنما: دکتر میرحسین دزفولیان استاد مشاور: دکتر محرم منصوری زاده پژوهشگر: طاهره رسائی زمان: 10 مهر 1396 ساعت: 17.30 مکان:گروه کامپیوتر

عنوان: ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار

استاد راهنما: دکتر میرحسین دزفولیان

استاد مشاور: دکتر محرم منصوری زاده

پژوهشگر: طاهره رسائی

زمان: 10 مهر 1396 ساعت: 17.30

مکان:گروه کامپیوتر