شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور سال 94

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور سال 94


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به پیوست شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور سال 94 که به تصویب شورای مرکزی بورس رسیده است جهت استحضار و اجرا منتشر می‌گردد.

به پیوست شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور سال 94 که به تصویب شورای مرکزی بورس رسیده است جهت استحضار و اجرا منتشر می‌گردد.