عطیه السادات سرمدی

عطیه السادات سرمدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

بررسی رشد ترک در بیوسرامیک آلومینا

 

استاد راهنما:

دكترشهاب کاظمی

 

پژوهشگر:

عطیه السادات سرمدی

 

چكيده پايان نامه:

محدوده‌ی وسیع استحکام شکست در سرامیک‌ها، توجه بسیاری از محققان را برانگیخته است. پراکندگی در مقادیر استحکام در آزمون‌های مکانیکی برای مواد ترد، از جمله سرامیک‌ها، معمولاً از طریق توزیع آماری وایبل توصیف می‌گردد. در این پژوهش، از پودر آلومینا با خلوص >99% و متوسط اندازه ذره mμ 1 به روش متالورژی پودر قطعاتی به کمک پرس تک‌محوری شکل داده شد و سپس تحت برنامه پخت دو مرحله‌ای برای مطالعه و بررسی خواص آماده گردیدند. زینتر دومرحله‌ای شامل گرمایش تا دمای T1 (دمای مرحله اول) و سرد کردن تا دمای T2 (دمای مرحله دوم) و نگه داشتن به‌مدت 24 ساعت در این دما بود. پنج منحنی پخت، در فواصل دمایی T1 بین 1600-1300 و T2 بین 1450-1150 انتخاب شدند. چگالی، درصد انقباض طولی و سختی نمونه‌های زینتر شده برای یافتن بهترین دماها در زینتر دو مرحله‌ای اندازه‌گیری شدند و به‌منظور بررسی الگوی رشد ترک و همچنین تغییرات استحکام بر اساس توزیع آماری وایبل، استحکام خمشی سه- نقطه‌ای برای هر کدام از منحنی‌های پخت برای حداقل سی نمونه تستی تعیین گردید. میزان پراکندگی داده‌های استحکام توسط مدول وایبل برای هر کدام از شرایط نیز محاسبه شد. علاوه بر بازرسی چشمی، سطوح شکست و ریزساختار نمونه‌ها پس از انجام تست خمش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM‌) مورد مطالعه قرار گرفتند. دریافتیم که با افزایش دما در زینتر دو مرحله‌ای تمامی خواص بهبود و میزان پراکندگی استحکام کاهش یافت.


زمان:

یکشنبه 23/6/93  ساعت 10

مكان: كلاس 10