« بازگشت

عطیه دلاوری

عطیه دلاوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه برق

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت

عنوان:

آنالیز و بهبود روش های مدیریت قطع باردر ریزشبکه‌ها

 

استاد راهنما: دکتر محمد حسن مرادی

استاد(اساتید) مشاور:دکتر سید محمد رضا طوسی

پژوهشگر: عطیه دلاوری

 

چکیده پایان نامه:

در این پایان‌نامه الگوی بهینه سازی قطع بار چند هدفه در شبکه قدرت ارائه می‌گردد. در الگوی پیشنهادی، بهره بردار توانایی آن را دارد، تا اهداف مورد نظر، درصد اهمیت هر یک از اهداف و قیدهای شبکه قدرت را جهت بهینه سازی قطع بار تعریف کرده و با اجرای الگوی قطع بار ارائه شده، نقطه کار جدید سیستم را مشخص نماید. در الگوی پیشنهادی پس از تعیین اهداف بهینه سازی از سوی بهره بردار، مجموعه ای از بهترین حالات قطع بار که قیود شبکه را رعایت نموده‌اند، به وسیله الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات گسسته، مشخص می‌گردند. پس از آن با استفاده از روش انتخاب فازی ارائه شده، یکی از حالات خروجی بهینه سازی به عنوان نقطه کار بهینه انتخاب می‌گردد. در الگوریتم انتخاب فازی ارائه شده، پایگاه قواعد فازی، با توجه به درصد اهمیت هر هدف از سوی بهره بردار تشکیل می‌گردد. همچنین توابع عضویت ورودی‌های فازی نیز براساس خروجی‌های الگوریتم بهینه سازی، تشکیل می‌شود. پس از تشکیل توابع عضویت و پایگاه قواعد فازی، هر عضو نامغلوب (خروجی الگوریتم بهینه سازی) توسط استنتاج فازی مورد محاسبه قرار گرفته و به آن یک هزینه ترکیبی فازی نسبت داده می‌شود. در نهایت عضو دارای کمترین هزینه ترکیبی فازی، به عنوان حالت بهینه قطع بار در اختیار بهره‌بردار قرار می‌گیرد.

زمان: سه شنبه25/6/93

ساعت11 ،
مکان: آمفی تئاتر دانشکده