علی غیبی

علی غیبی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

جلسه­ي دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

عنوان:  بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی دی اکسید کربن دو مرحله ای شامل اجکتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی

Title: Analysis of a two – stage transcritical CO2 refrigeration cycle with ejector and bypass before internal heat exchanger  

 

استاد راهنما : دكتر محسن گودرزي

اساتيد ممتحن : دكتر فضل الله اسكندري- دكتر حبيب الله سايه وند

دانشجو : علي غيبي

چكيده:

          افزایش روز افزون مصرف انرژی و محدودیت منابع آن از یک سو و مصرف بی رویه­ی آن توسط جوامع مختلف از سوی دیگر، باعث هدر دادن سرمایه­های ملی شده و زندگی آینده­ی بشر را با خطر مواجه ساخته است. امکانات بالقوه قابل توجهی برای بهبود طراحی سیستم­های تبرید صنعتی وجود دارد. در این پروژه بر اساس قانون اول و دوم ترمودینامیک به بررسی عملکرد شش مورد از سیکل­های تبرید گذربحرانی دی اکسید کربن، با اجکتور و مبدل حرارتی میانی پرداخته شده است. در طی این بررسی عملکرد­های سیکل­های جدید که از ایجاد انشعاب در آن­ها استفاده شده با عملکرد سیکل اولیه مقایسه شده اند. در سیکل اول (IHEBC) خط انشعاب، شاخه­ای از جریان بخار اشباع قبل از مبدل حرارتی می­باشد. نتایج در این مورد نشان از بهبود %18/11 و %52/10 ، به ترتیب در  ضریب عملکرد سرمایشی و بازده قانون دوم ترمودینامیک در شرایط فرض شده دارند. در سیکل­های دوم، سوم و چهارم (EBIRC1, EBIRC2, EBIRC3) به سه طریق مختلف از انشعاب داخل سیکل به منظور تأمین جریان خنک کننده در خنک کن میانی استفاده شده است. نتایج حاصله افزایش % 89/26 و %02/28 ضریب عملکرد سرمایشی را به ترتیب در سیکل­های سوم و چهارم و کاهش %37/13 آن را در سیکل دوم نشان می­دهند. در سیکل­های پنجم و ششم (MIEHC1, MIEHC2) نیز از دو خنک کن میانی استفاده شده است که یکی از آن­ها توسط هوای محیط و دیگری توسط جریان مبرد داخل سیکل خنک می­گردد. نتایج نشان می­دهد سیکل پنجم عملکرد ضعیفی را دارد و همچنین در سیکل ششم نیز اگرچه بازده قانون دوم ترمودینامیک %38/4 افزایش یافته ولی ضریب عملکرد سرمایشی سیکل%91/17 کاهش دارد. در این پروژه همچنین تأثیر تغییرات دما­های خروجی از تبخیر کننده و چگالنده و فشار بالایی سیکل روی پارامتر­های اساسی آن مثل ضریب عملکرد، اتلاف اگسرژی و بازده قانون دوم و ... در هر مورد، تحلیل شده است.


Abstract:

                Increasing daily energy consumption and limit excessive consumption of resources on the one hand and by different communities, on the other hand, is a waste of national assets and the future of humanity is at risk. Considerable potential exists for improving the design of the refrigeration systems. In this project, evaluate the performances of the six numbers of the transcritical CO2 refrigeration cycles with ejector and internal heat exchanger . During this study, the performances of new cycles, that used bypass are compared with the performance of the primary cycle. At the first cycle (IHEBC), bypass line is a branch of saturated stream flow before internal heat exchanger. The results of this case show that coefficient of performance and second law efficiency is improved 11.8% and 10.25% respectively at assumed conditions. In the second, third and fourth cycles (EBIRC1, EBIRC2, EBIRC3), three different ways for bypass are used in order to supply coolant flow in intercooler. Results are showed that coefficient of performance increases 26.89% and 28.02% in the third and fourth cycles respectively and also decreases 13.37% at the second cycle. In the fifth and sixth cycles (MIEHC1, MIEHC2) are used two intercoolers that one of them is cooled by ambient air and other by refrigerant flow in to the cycle. Results show that the fifth cycle has poor performance and, although in the sixth cycle, second law of thermodynamics increases 4.38%, but coefficient of performance decreases 17.91%.

In this project, The effect of main cycle parameters such as compressor high-side pressure, gas cooler outlet temperature and evaporator temperature on COP, exergy distruction and second law of thermodynamics of cycles were studied too and results presented here.

 
 

 

 ساعت  14-زمان : چهارشنبه -5/6/1393

مكان : سالن آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

 

 

 ميزان تحصيلات

 

 

رديف

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي/گرايش تحصيلي

سال اخذ مدرك/درحين تحصيل

دانشگاه و كشور/ شهر محل تحصيل

عنوان و مشخصات پايان‌نامه يا رساله

1

دیپلم

ریاضی-فیزیک

1385

ایران/تهران

-

2

کارشناسی