محسن گیمدیل

محسن گیمدیل


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه

 

عنوان:

بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش‌های پیش‌تنیدگی درسیستم‌های تولید تراورس راه آهن به روش پیوسته طویل

 

استاد راهنما:

دکتر فریدون رضایی

 

اساتید داور:

دکتر محمود نیلی

دکتر محمد شوشتری

 

نگارش:

محسن گیمدیل

 

تاریخ دفاع:

یکشنبه 4/07/95

ساعت 16

 

مکان:

سمینار 2 دانشکده مهندسی


چكيده:

در شبکه راه آهن ایران تراورس منوبلوک بتنی پیش تنیدهB70  به علت مقاومت بالا و وزن كمتر و سایر مزایای آن بیشتر مورد توجه است. از آنجا كه تراورس های B70 پیش تنیده هستند، اتلاف پیش تنیدگی در آنها رخ خواهد داد. این اتلاف به شکل‌های مختلف و همچنین در بازه زمانی متفاوت ایجاد می‌شود. نبود دانش کافی از میزان دقیق اتلاف پیش تنیدگی و ضریب خطای زیاد و قابل ملاحظه اتلاف هردو مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و باعث می‌شود که تراورس بتنی مقاومت مورد انتظار را نداشته باشد. این پایان‌نامه به بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش‌های پیش‌تنیدگی درسیستم‌های تولید تراورس می‌پردازد. همچنین در این تحقیق به مقایسه اتلاف پیش تنیدگی بین چند آیین نامه از کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس، هند و استرالیا پرداخته شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباکوس (ABAQUS)  آزمایش های مورد تأئید آیین‌نامه های کشورهای ذکر شده مدلسازی شده و با شرایط یکسان به مدل اعمال گردیده است. از آباکوس برای  بررسی حساسیت مدل نسبت به پارامترهای مختلف از جمله عمل آوری و نوع سیمان استفاده شده است. در این پایان‌نامه شکل نمودارهای اتلاف کوتاه و بلند مدت، زمان و سرعت افزایش و کاهش شیب نمودارهای اتلاف بر روی دو تراورس ساده شده مفروض، با سطح مقطع متفاوت، بتفصیل بیان شده است. همچنین بعد از بررسی حالات مختلف اتلاف پیش تنیدگی به بررسی چهار آزمایش استاتیکی و مرتبط با اتلاف و همچنین مشترک بین آیین‌نامه‌های کشورهای نامبرده پرداخته شده است. این آزمایش‌ها بترتیب آزمایش لنگر مثبت نشیمنگاه ریل، آزمایش لنگر منفی نشیمنگاه ریل، آزمایش لنگر مثبت وسط دهانه و آزمایش لنگر منفی وسط دهانه می باشد.

واژه­ های کلیدی: بتن  پیش تنیده – تراورس B70- راه‌آهن – اتلاف پیش تنیدگی – نرم‌افزار اجزا محدودAbstract:

          B70 monoblock prestressed concrete sleepers on the railway network of Iran due to high resistance and low weight and other benefits that are of most interest. Since the B70 ties are pre-tensioned, pre-stress in their loss will occur. This waste is generated in different ways and at different time intervals. This thesis explores the tensions caused by the loss Pyshtnydgy traversing's production systems. Also in this study compares the loss of prestressing between several regulations from Iran, America, England, India and Australia are discussed. It also uses finite element software ABAQUS (ABAQUS) Regulations approved test of the listed countries and with the same conditions applied to the model have been modeled. Abaqus to check the model's sensitivity to different parameters such as curing and type of cement is used. In this thesis, the s