محمد عابدینی

محمد عابدینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی  دفاع از پایان‌نامه

 

محمد عابدینی ( دانشجوی دکتری برق-قدرت)

با عنوان:  طراحی عملکرد و مدیریت انرژی ریز شبکه در حالت جزیره‌ای

 

استاد راهنما:  دکتر محمدحسن مرادی

اساتید مشاور: دکتر سید مهدی حسینیان و دکتر محمدرضا طوسی

اساتید مدعو: دکتر پارسا مقدم (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

                 و دکتر موسوی ( دانشیار دانشگاه شهید رجایی)

 

تاریخ : 4/11/1394  ساعت14

محل :  آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی

 

چكيده:
منابع تولید پراکنده، شکل‌های مختلفی از منابع انرژی‌های تجدید پذیر در شبکه‌های توزیع را پوشش می‌دهند و دارای انواع مختلفی هست همچون قابل‌کنترل مشابه ژنراتورهای دیزلی، فیوسل و میکرو توربین‌ها و واحدهای غیرقابل‌کنترل مشابه توربین‌های بادی و سیستم‌های فتوولتائیک. واحدهای تولید پراکنده به همراه بارها و سیستم‌های ارتباطی در سطح ولتاژ پایین همان‌گونه که اشاره شد تشکیل یک شبکه را می‌دهند که تحت عنوان ریز شبکه معرفی شد که بخش غیرقابل‌انکار از توسعه در شبکه توزیع می‌باشند. شبکه‌های ریز شبکه در دو مد مختلف، مد مستقل که به‌عنوان حالت جزیره‌ای نیز معرفی می‌شود و حالت متصل به شبکه عمل می‌کند. در مد متصل ریز شبکه‌ها در یک نقطه‌ی به شبکه متصل می‌شوند که به‌عنوان نقطه‌ی PCC معرفی می‌شود. در حالت متصل به شبکه ولتاژ و فرکانس از ریز شبکه به‌وسیله شبکه اصلی به آن دیکته می‌شود اما در حالت جزیره‌ای ، واحدهای تولید پراکنده وظیفه پاسخ‌گویی برای تنظیم ولتاژ و فرکانس شبکه و تأمین بار شبکه را بر عهده‌دارند. در این پایان‌نامه، تمام برگ خریدها، شاخص‌ها و توابع هدف به‌صورت یک تابع چند هدفِ ارائه‌شده است. مکان واحدهای تولید پراکنده با ضریب توان مشخص بررسی می‌شوند. مسئله بهینه‌سازی به‌صورت ترکیبی از یک الگوریتم تکاملی و تئوری بازی حل می‌شود. الگوریتم PDE برای بهینه‌سازی عملکرد واحدها در ریز شبکه‌ها معرقی شده است. توابع بهینه‌سازی شامل مینیمم کردن تلفات، بهبود پروفایل ولتاژ و قابلیت اطمینان شبکه می‌باشند. که قیود امنیتی و حرارتی نیز مدنظر قرارگرفته شده است. قیمت قراردادی واحدها نیز با تئوری بازی محاسبه می‌شود. که به‌صورت ماکزیمم کردن سود مالکان واحدها و مینیمم سازی پرداخت کمپانی توزیع مدل شده است. به‌علاوه در این پایان‌نامه یک روش بهینه‌سازی ترکیبی برای پیدا کردن عملکرد و مکان واحدها در یک ریز شبکه‌ها برای تبدیل کردن آن به چند ریز شبکه مستقل ارائه می‌شود. این عملکرد از طریق پیدا کردن پارامترهای افتی از واحدهای تولید پراکنده بهینه‌شده است. مسئله بهینه‌سازی از طریق مینیمم کردن هزینه سوخت واحدهای تولید پراکنده و بهبود پایداری ولتاژ شبکه فرمول‌بندی شده است.یک الگوریتم تکاملی نیز برای حل مسئله ارائه‌شده است. برای حل مسئله نیز از یک الگوریتم جدید برای محاسبه پارامترهای افتی و نقاط تنظیمی بر پایه‌یک الگوریتم پخش بار در حالت جزیره‌ای بهره گرفته‌شده است. به علا.ه الگوریتمی برای بهینه‌سازی مکان ایستگاه‌های شارژ و منابع انرژی‌های نو پیشنهادشده است. تابع بهینه‌سازی شامل هزینه‌های مالکان خودرو، تلفات و پروفایل ولتاژ شبکه خواهد بود. برای حل مسئله نیز از لگاریتم تفاضلی استفاده‌شده است. سرانجام یک الگوریتم برای هدف‌گیری مسائل تکنیکی و قابلیت اطمینان در تعدادی ریز شبکه مستقل ارائه می‌شود که بر پایه تفکر خوشه‌بندی هست. که به‌صورت یک تابع چند هدفِ برای افزایش قابلیت اطمینان ، بهبود پایداری و کاهش تلفات فرمول‌بندی شده است.

 
واژه­‌های کلیدی: ریز شبکه، تولید پراکنده، بهینه‌سازی، خوشه‌بندی، کنترل