محمد پیشدار

محمد پیشدار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print 

دانشکده مهندسی

گروه کامپیوتر

 

جلسه دفاع برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات گرایش شبکه­های کامپیوتری

 

عنوان:

ارائه­ی یک مکانیسم مسیر­یابی کارآمد مبتنی بر اعتماد در اینترنت اشیا بر اساس پروتکل RPL

 

استاد راهنما :

دکتر یونس سیفی

 

استاد مشاور :

دکتر محمد نصیری

 

اساتید داور :

دکتر مهدی عباسی

دکتر محرم منصوری زاده

 

نگارش :

محمد پیشدار

 

زمان و محل برگزاری :

شنبه 18 آذر 1396 ساعت 18 آمفی­تئاتر مهندسی

 

Faculty of Engineering

Department: Computer

 

Defense meeting to gain a Masters degree in Computer Science

 

Title:

An Efficient Trust-Based Routing Mechanism For Internet Of Things Based On RPL Protocol

 

Supervisor(s):

Dr Younes Seifi

 

Advisor(s):

Dr Mohamad Nassiri

 

Judges:

Dr Mehdi Abbasi

Dr Moharam Mansurizadeh

 

Author:

Mohamad Pishdar

 

Defence Date:2017-12-09

 

 

چکیده: اینترنت اشیاء تکنولوژی است که با ترکیب میکروکنترلرهای کمتوان و تکنولوژیهای ارتباطی امکان اتصال به اینترنت را برای اشیاء فراهم میسازد.معرفیکاربردهایفراوان تا به امروزباعث خبردهیپیشبینیها، ازآیندهایآمیخته با اینتکنولوژی برای بشریت گردیده است.یکی از موانع گسترش استفاده از یک تکنولوژی عدم وجود امنیت اطالعات در آن است.در اینترنت اشیا دانشمندان اهمیت امنیت اطالعات را بسیار باال میدانند. زیرا آسیبپذیریها در این تکنولوژی میتواند از فضای مجازی خارج شده و بر محیط واقعی تاثیراتی گاه غیرقابل جبران بگذارند )نظیر قعطی برق در یک شهر(. یکی از نگرانیهای عمدهی امنیت اطالعات در اینترنت اشیاء، امنیت در الیه شبکه است. الیهای از پشتهی پروتکلی که دانشمندان به دلیل ویژگیهای خاص در اینترنت اشیا، پروتکل مسیریابی نوظهوری به نام RPL را طراحی نمودهاند. از جمله این ویژگیهای خاص میتوان به توان پردازشی، ذخیرهسازی و منبع انرژی ضعیف در دستگاههای اینترنت اشیا و عالوه بر آن وجود مدل ترافیک خاص در این تکنولوژی اشاره نمود. با معرفی این پروتکل پژوهشگران پس از بررسیهای امنیتی ضمن ارائه برخی حمالت، آسیبپذیری RPL در برخی موارد را نشان دادند. در این پژوهش پس از بررسی های الزم علت شکلگیری بخش عمدهای از این حمالت را عدم نظارت پدر بر رفتار فرزندان یافتیم. سپس مکانیسمی برای تشخیص این حمالت و بازیابی درخت ارائه کرده و روش پیشنهادی را در سیستم-عامل CONTIKI پیادهسازی و آنالیز نمودهایم.

 

Abstract: Internet of Things is a technology that enables objects to connect to the Internet by a combination of low-power microcontrollers and communication technologies. The introduction of many applications to date has made predictions of a future blended with this technology for humanity. One of the obstacles to the spread of the use of a technology is its lack of information security. On the Internet of Things, scientists consider information security to be very important, because vulnerabilities in this technology can go beyond the cyber space and sometimes cause irrecoverable effects on the real environment (such as power outage in a city). One of the major concerns of information security on the Internet of Things is the security of the network layer, a layer of the protocol stack that scientists have designed the emerging RPL routing protocol due to the special features on the Internet of Things. Among these special features, processing power, storage, and low-energy source in the devices of Internet of Things can be mentioned in addition to the existence of a specific traffic model in this technology. With the introduction of this protocol, researchers have shown vulnerability of RPL in some cases after security investigations, while providing some attacks. In this research, after the necessary investigations, we found that the reason for the formation of a considerable part of these attacks is the lack of father’s supervision over the behavior of the children. Then we have provided a mechanism for detecting these attacks and tree retrieval. We implemented and analyzed the proposed method in the CONTIKI operating system

 

 

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا 

 

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺸﺪار    - ﻗﺰوﯾﻦ 1370ﻣﺘﻮل

 


 

An Efficient Trust-Based Routing Mechanism For Internet Of Things Based On RPL Protocol

ﮐﺘﺎب : 

ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ  )در دﺳﺖ ﻧﮕﺎرش (

 ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري و ﺗﺪرﯾﺲ : اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮ اﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ  96- 95  -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮم دوم  اﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ 8 ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار اﺳﮑﺎﯾﺘﺮ

ﮐﺘﺎب : 

ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ  (در دﺳﺖ ﻧﮕﺎرش )

 ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري و ﺗﺪرﯾﺲ : اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮ اﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ  96- 95  -آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮم دوم  اﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ 8 ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار اﺳﮑﺎﯾﺘﺮ در ﺳﻤﯿﻨﺎر در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻫﻤﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت

ﻧﻔﺮ اول ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎك ﺗﺪرﯾﺲ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎد ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ در دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  Ask ﻣﺪﯾﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ -Question.ir

 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ :

 

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ TMG : ﺗﺴﺖ ﻧﻔﻮذ -ﮐﺎﻟﯽ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ   اﺳﮑﺎﯾﺘﺮ ،  -ﺑﮏ ﺗﺮك -رﻣﺰ ﻧﮕﺎري  -ﻓﺎﯾﺮوال ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي : ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﺷﺒﮑﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ  -ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ    ﻣﺪﻟﺴﺎزي ،  ،  اﺳﮑﺎﯾﺘﺮ ، : ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﭘﺘﺮي رﻧﮕﯽ Arena آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺎﻣﻞ : ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اوﺑﻮﻧﺘﻮ  -وﯾﻨﺪوز و اﻧﺪروﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  -وب  -اﻧﺪروﯾﺪ  -ﭘﻮﺳﺘﻪ  -ﺟﺎوا  -ﺳﯽ ﺷﺎرپ  -ﻣﺘﻠﺐ

 ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزي ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي : آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزي ﺳﺎزي ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ و اﺑﺰار ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ   ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت و ،  ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ،  ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﭘﺮوژه ، : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ .. زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : ﺧﻮب