مهدیس نوری

مهدیس نوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مواد


 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد

گرايش شناسایی و انتخاب مواد


عنوان:

مطالعه مکانیزم خوردگی و بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در  محلول­های حاوی HCl  و H2S

 


استاد راهنما:

دكتر آرش فتاح الحسینی

 
داوران:

دکتر شیخی

دکتر اصفهانی

 


نگارش:

مهدیس نوری


زمان:  سه شنبه 24 آذر ماه 94 ، ساعت 30/15

مکان: کلاس 10


چكيده:

امروزه خوردگی یکی از بزرگ­ترین مشکلات تجهیزات صنعت نفت به شمار می­آید که یکی از بهترین راه­های جلوگیری و یا کنترل نرخ آن در بخش­های مختلف این صنعت عظیم، استفاده از بازدارنده­های خوردگی می­باشد. استفاده از عصاره گیاهان به‌عنوان بازدارنده خوردگی به دلیل ارزانی، در دسترس بودن و تجدیدپذیر بودن منابع آن­ها چندین دهه است که موردتوجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. ترکیبات گوناگونی مانند آلکالوئیدها، فلانوئیدها، تانین­ها و اسیدهای آمینه در عصاره گیاهان وجود دارد. در ساختار مولکولی اغلب این ترکیبات زنجیره بلند هیدروکربنی، حلقه­های آروماتیک و هترواتم­هایی مانند اکسیژن و نیتروژن که جفت الکترون­های آزاد دارند، وجود دارد که همگی باعث جذب هر چه بیشتر عصاره­ی گیاهی به سطح فلز و کاهش نرخ خوردگی فلز می­شوند. در این پژوهش رفتار بازدارندگی عصاره گیاهان به­لیمو، همیشه­بهار، مریم‌گلی، گزنه، حنا، سس و رازیانه ، برای اولین بار، روی خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی هیدروژن سولفید و هیدروکلریک اسید مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از آزمون­های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون تافل و طیف­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون تافل نشان داد که همه­ی عصاره­های گیاهی مورد استفاده در محلول آزمایش  باعث کاهش چگالی جریان خوردگی فولاد نسبت به محیط عاری از عصاره شدند. همچنین از منحنی­های آزمون تافل مشخص شد که با افزایش غلظت هر کدام از عصاره­های گیاهی در هر مرحله انجام آزمون تافل چگالی جریان خوردگی کاهش و درصد بازده حفاظت افزایش یافت. طبق نتایج حاصل از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی مشخص شد که افزودن عصاره­ی مذکور به محلول آزمایش باعث افزایش قطر منحنی نایکویست و کاهش ظرفیت خازنی لایه­ی دوگانه الکتریکی شد. که این امر تأکیدی بر جذب عصاره­های مورد نظر روی سطح فلز و عملکردشان به­عنوان بازدارنده­ خوردگی می­باشد. همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت عصاره­های مورد استفاده در هر مرحله  آزمون طیف­سنجی امپدانس، مقاومت به خوردگی فلز و بازده حفاظت از سطح افزایش یافت. از مطالعات ایزوترم جذب مشخص شد که همه­ی مواد مورد استفاده به‌صورت فیزیکی جذب سطح فولاد شده‌اند که جذب آن‌ها از ایزوترم لانگمایر تبعیت می­کند.

 

واژه­‌های کلیدی:  بازدارنده های خوردگی، فولاد کربنی، امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون تافل

Abstract:

Nowadays, corrosion is one of the main problems for the petroleum industry, that using from corrosion inhibitors is one of the best ways to prevent or control the rate of corrosion in various units of this industry. Cheapness, availability and having renewable resources are reasons for using of plant extracts as corrosion inhibitor which has been the attention of many researchers for several decades. There are various compounds, such as alkaloids, flavonoids, tannins and amino acids in plant extracts. In the molecular structure of most of these compounds there are long-chain hydrocarbon, aromatic rings and hetroatoms such as oxygen and nitrogen, which have lone pair electrons, which cause more adsorbtion of inhibitor on the surface and reduce the rate of corrosion. In this study, the inhibition behavior of  Lemon verbena, Calendula officinalis, Salvia officinalis, Urtica dioica, Henna, Cascuta and Foeniculum vulgare plant extracts on carbon steel corrosion in solutions containing Hydrogen sulfide and Hydrochloric acid, for the first time, were examined. For this purpose, electrochemical tests such as Tafel polarization and electrochemical impedance spectroscopy were used. Tafel polarization test results showed that all inhibitors which used  act as mixed type inhibitor. Aslo was observed that corrosion current density decreased and percentage of inhibition increased with increasing concentration of inhibitors. The electrochemical impedance test results showed that, the diameter of the semicircles of Nyquist plots increased and electric double layer capacitance decreased with increasing inhibitors concentrations. This matter is shown more absorption of inhibitor on the metal surface which cause increasing protection efficiency. It was found from isotherm Studies that all of them adsorbed on the steel surface physically which obey from langmuir isothermKey Words: corrosion Inhibitor, carbon steel,  electrochemical impedance, tafel polarization


 

 

مشخصات فردی

        نام و نام خانوادگی:  مهدیس نوری

تلفن تماس: 09186279095

ایمیل : m.noori8888@yahoo.com

متولد :  1369

 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی:  

دانشگاه بوعلی سینا

·         معدل:44/16

موضوع پایان نامه : مطالعه خوردگی میلگردهای فولادی در حضور یونهای کلرید موجود در محیط قلیایی

 

 

تاریخ شروع دوره:88                          تاریخ فارغ  التحصیلی:92

کارشناسی ارشد:

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

·         معدل:84/17

·         موضوع پایان نامه :  مطالعه مکانیزم خوردگی و بازدارندگی از خوردگی فولاد کربنی در  محلول­های حاوی HCl  و H2S

 

v    

v    

تاریخ شروع دوره 92                                 تاریخ فارغ التحصیلی 94

مقالات

1.مطالعه تأثیر بازدارندگی  عصاره گیاه سس در خوردگی فولاد کربنی SAE 1018 در حضور H2S و HCl

   2. مطالعه تأثیر بازدارندگی یکی از مشتقات اسپایروایندول بر خوردگی فولاد کربنی  در محلول های حاوی H2S و HCl

3. The study of corrosion inhibition mechanism of one of the Salvia officinalis extract on carbon steel in H2S and HCl solutions

4. The study of corrosion inhibition mechanism of lemon verbena leaves extract on carbon steel in H2S and HCl solutions

پروژه تحت حمایت مالی پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند می باشد.