مهدی تنها طلب

مهدی تنها طلب


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی صنایع

 

 

رساله جهت اخذ مدرك دکتری

 

عنوان:

مدلسازی و حل مسئله مسیریابی-موجودی کالای فاسد شدنی با امکان جابجایی

 

 

استاد راهنما:

دکتر پرویز فتاحی

اساتید داور:

دکتر جواد بهنامیان

دکتر صحرائیان

دکتر صنیعی منفرد

 

دانشجو:

مهدی تنهاطلب

مهر ماه 96

12/7/96 آمفی تیاتر مهندسی ساعت 14

 

Bu-Ali Sina University

Faculty of Engineering

Industrial engineering department

 

Summary of PHD thesis

 

Title:

Modeling and solution to the problem of perishable inventory-routing with lateral transshipment

 

Supervisor:

Parviz Fattahi

(Associate Professor)

 

PHD candidate:

Mehdi Tanhatalab.

 

چکیده:

در این رساله، يك زنجيره تامين دو سطحي که در آن یک عرضه كننده محصولات فاسد شدنی توليد مي نمايد و آن را بين مشتریان متعدد توزیع مي نمايد مد نظر است. با مجاز بودن جابجايي جانبي، امكان حمل كالا بطور انبوه به بخشي از مشتريان توسط خودروي حمل عرضه كننده و سپس خود مشتريان كالا را بين يكديگر با خودروهاي خود در مقادير كوچكتر توزيع نمايند، فراهم مي گردد، بطوريكه كل هزينه هاي زنجيره كاهش يابد. هدف در اينجا كاهش هزينه هاي توليد، نگهداري موجودي و هزينه هاي توزيع به عنوان تابع هدف اول و هزينه هاي جابجايي جانبي به عنوان هدف دوم است بطوريكه هيچ كمبودي براي هيچ كدام از اعضاي زنجيره در هيچ دوره اي رخ ندهد. اين مسئله بصورت يك برنامه ريزي عدد يك جبهه پارتو مناسب به عنوان NRGA و NSGAII و توسط الگوريتم هاي (BOMIP) صحيح مختلط دو هدفه مدلسازي شده مجموعه جواب هاي قابل قبول ارايه شده است. نوآوري مقاله تهيه يك مدل دو هدفه براي مسئله مسيريابي موجودي براي مي باشد كه به انتخاب بهترين تركيب مسيريابي و (BO-P-PIRPT) توليد كالاي فاسد شدني با مجاز جانبي جابجايي جانبي كمك مي كند. همچنین این مسئله برای حالتی که تقاضا بصورت غیرقطعی می باشد بصورت قیود احتمالی مدلسازی شده و با روش لاگرانژین حل و در مقایسه با مقادیر حاصل شده از نرم افزار های تجاری حدود پایین وبالای بهتری بدست آمد است.

 

 

Abstract

In this study, a two echelons supply chain system in which a supplier is producing perishable product and distribute it to multiple customers is considered. By allowing lateral transshipment mechanism, it is also possible to deliver products to some customers in some periods in bulk, then customers using their own vehicle to transship goods between each other seeking further reduction in the overall cost. The aim here is minimizing the production, inventory carrying cost, and distribution as the first objective, and transshipment cost as the second objective, which is contrary objectives, without facing any shortage anywhere in the chain during the planning horizon. This problem is formulated as a bi-objectives mixed integer programming (BOMIP), and then a proper Pareto front as a set of multiple decision alternatives is provided using NSGAII and NRGA approach. Novelty of this research is providing a bi-objectives mathematical modeling of perishable product inventory routing with production and transshipment (BO-P-PIRPT) that help the decision maker to choose the best mixture of routing and transshipment. This problem also was solved when the demand is stochastic and using lagrangian relaxation provided a lower bound and upper bound better than the commercial softwares.