پیش دفاع مهندس پروانه سموئی با عنوان «مدلسازی و حل مسائل یکپارچه تخصیص نیروی انسانی و بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه »

پیش دفاع مهندس پروانه سموئی با عنوان «مدلسازی و حل مسائل یکپارچه تخصیص نیروی انسانی و بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه پیش دفاع خانم مهندس پروانه سموئی با عنوان «مدلسازی و حل مسائل یکپارچه تخصیص نیروی انسانی و بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه » با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی و مشاوره دکتر مصطفی زندیده به داوری اقایان دکتر امخیر سامان خیرخواه و جواد بهنامیان در زمان: یکشنبه 22 آذر1394، ساعت 14 و مکان: سمینار 10 صنایع برگزار خواهد شد.

جلسه پیش دفاع خانم مهندس پروانه سموئی با عنوان «مدلسازی و حل مسائل یکپارچه تخصیص نیروی انسانی و بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه » با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی و مشاوره دکتر مصطفی زندیده به داوری اقایان دکتر امخیر سامان خیرخواه و جواد بهنامیان در زمان: یکشنبه 22 آذر1394، ساعت 14 و مکان: سمینار 10 صنایع  برگزار خواهد شد. برای ایشان توفیق روزافزون را از خدای متعال خواستاریم.