« بازگشت

کسب رتبه سوم جشنواره خوارزمی، توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

کسب رتبه سوم جشنواره خوارزمی، توسط عضو هیأت علمی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی رتبه سوم جشنواره خوارزمی در بخش پژوهش های بنیادی را کسب نمودند.

در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی رتبه سوم جشنواره خوارزمی در بخش پژوهش های بنیادی را کسب نمودند.

گفتنی است که آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی می باشند.

این موفقیت را به آقای دکتر یوسف مظاهری رودبالی و خانواده بزرگ دانشگاه بوعلی سینا تبریگ می گوییم.