بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1و2

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1و2آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1و2


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1و2
نام سرپرست: مهندس سید حسن موسوی
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 204
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

در این آزمایشگاه قابلیت انجام کلیه آزمایشهای مبانی مغناطیس که منجر به استدلالات قوانین ماشین های الکتریکی dcاعم از ژنراتورها و موتورها و تعیین راندمان و ... انجام می پذیرد.

بخش آزمایشات ترانسفورماتورهای تکفاز نیز جز این آزمایشات می باشند.

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2

در این آزمایشگاه کلیه آزمایشهای مربوط به ترانسفور ماتور سه فاز (انواع سربندی و ...)همچنین آزمایشهای اختصاصی تعیین گروه انواع گروه ترانسفورماتورهای 3فاز قابل انجام هستند.

همچنین کلیه آزمایشهای ماشین (موتور)القایی قفس سنجابی شامل NLTوBRTوRDCجهت تعیین مشخصه ماشین و آزمایشهای تعیین راندمان در بارهای مجاز قابل انجام است. و در بخش ماشین سنکرون کلیه آزمایشات اعم از N.L.T،SCTو نیز جهت تعیین مشخصه ماشین و آزمایشات مهم همچون ژنراتور سنکرون مستقل سنکرون شدن ژنراتور با شبکه سراسری و آزمایشات لازم مربوط به آن راه اندازی موتور سنکرون تغذیه از شبکه سراسری به صورت سنکرون با راه انداز اولیه و اعمال بار و تعیین راندمان در شرایط مختلف از جمله آزمایشات مهم و قابل توجه این آزمایشگاه می باشد.

برخی از ماژولهای موجود در این آزمایشگاهها به شرح زیر است :


ماژول 100-62(فید بک)به همراه ماژول تکمیلی 101-62دارای قابلیت انجام آزمایشهایacوdcبه صورت آشنایی و(این مجموعه به دلیل آنکه یک مجموعه کاملا رو باز ودر دسترس است به دانشجویان دید کاملی از سیستم را ارائه می دهد)و قابل تبدیل به انواع ماشین های ACو DCمی باشد.

مجموعه ماشین های dc

کمپوند ماژول 120-63

مجموعه ماشین های dc

شنت ماژول 110-63

ترانسفورماتور تکفاز ایزوله دارای سه سکشن ایزوله

انواع بار کلیدی مقاومتی ماژول 142-67

انواع بار کلیدی خازنی ماژول 212-67

انواع بار کلیدی سلفی ماژول 312-67

مجموعه درایور 441-68با قابلیت اتصال به اندازه گیر و کنترل 500-68و اتصال به کارت کنترل pclabcardبا نرم افزار منحصر به فرد دارای قابلیت کنترل و اعمال گشتاور و  همزمان اندازه گیری 9 واحد ولتاژ وجریان و توان به صورت کاملا انتخابی و پس از اعمال گشتاور در بازه تعیین شده قابلیت انجام نمودارهای خواسته شده در زمانهای معین را داراست.