اساتید دانشکده

آرش فتاح الحسینی

آرش فتاح الحسینی

آرش فتاح الحسینی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خوردگی مواد غیر فلزی 2118202 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خوردگی و حفاظت مواد 2118093 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه