اساتید دانشکده

علی علوی نیا

علی علوی نیا

علی علوی نیا   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الاستیسیته 2117304 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تئوری الاستیسیته 1 2117121 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقاومت مصالح 3 2117052 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک ضربه ای (2) 2117351 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
الاستیسیته 2117304 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تئوری الاستیسیته 1 2117121 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک ضربه ای (2) 2117351 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1