اساتید دانشکده

بهرام رضائی

بهرام رضائی

بهرام رضائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد امیری شبیه سازی جریان در کانال های مرکب غیرمنشوری با سیلاب دشت های همگرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سحر انصاری برآورد سرعت سطحی جریان با استفاده از تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/03
مرجان خرم پیش بینی توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب غیرمنشوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
رامین دژاگاه پیش بینی توزیع سرعت در کانال های مرکب با استفاده از مفهوم آنتروپی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
محمدمهدی سیف مدل سازی عددی توزیع عرضی سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در کانال های مرکب با سیلاب دشت های مورب کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
محبوبه شمسی مطالعه تحلیلی جریان در کانال های مرکب غیرمنشوری با استفاده از معادلات ناویه-استوکس متوسط گیری شده در عمق کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
مهدی قنبری محاسبه بهینه ضرایب معادله SKM با الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
زکیه کاظمی سرملی مطالعهتوزیع سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در رودخانه با استفاده از روش SKM کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مهران گودرزی پیش بینی توزیع سرعت در کانال های مرکب منشوری با استفاده از روش های مبتنی بر محاسبات نرم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بناهای آبی 2115022 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرولوژی مهندسی 2115128 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 2115255 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1