اساتید دانشکده

حسن علم خواه

حسن علم خواه

حسن علم خواه   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متالوژی فیزیکی مواد 1 2118079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی سطح پیشرفته 2118222 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مواد و فرآیندهای پیشرفته 2118185 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه