اساتید دانشکده

عباس فدائی

عباس فدائی

عباس فدائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریاضیات پیشرفته1 2117403 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی 2117012 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روشهای طراحی مهندسی 2117053 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته1 2117403 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی 2117012 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1