اساتید دانشکده

سیدحسن موسوی

سیدحسن موسوی

سیدحسن موسوی   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز ماشین های الکتریکی 1 2113121 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آز ماشین های الکتریکی 1 2113121 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آز ماشین های الکتریکی 1 2113121 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آز ماشین های الکتریکی 2 2113137 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
آز ماشین های الکتریکی 2 2113137 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
نمایش 5 نتیجه