اساتید دانشکده

عبدالحمید پیله ور

عبدالحمید پیله ور

عبدالحمید پیله ور   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش پژوهش و ارائه 2116067 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 نتیجه