اساتید دانشکده

جلال صادقیان

جلال صادقیان

جلال صادقیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-هیدرولیک 2115020 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
آز-هیدرولیک 2115020 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
طراحی هیدرولیکی سازه ها 2115188 3 01 هفته های فرد دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه