اساتید دانشکده

امیرسامان خیرخواه قه

امیرسامان خیرخواه قه

امیرسامان خیرخواه قه   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی تولید 2114167 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 2114066 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نظریه تصمیم‌گیری 2114092 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه